201114 NE PSU 216

Nebraska v. Penn State football. November 14, 2020. Photo by Craig Chandler / University Communication.
Title:
201114 NE PSU 216 (permalink)
Order Instructions:
To order this photo, send Craig Chandler an email and include the text '201114 NE PSU 216'.
Caption: 
Nebraska v. Penn State football. November 14, 2020. Photo by Craig Chandler / University Communication.